top of page
Polityka ochrony danych w Idenestica Sp. z o.o.
W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w firmie Identestica sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-207, ul. Golejowska 29B, NIP 6423209845 ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.
 
Administratorem danych osobowych jest Jolanta Jakubiec, która reprezentuje firmę Identestica sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-207), przy ul. Golejowskiej 29B, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem office@identestica.com, telefonicznie pod numerem 32 425 10 63 lub 668 837 543 i w siedzibie firmy. 

Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest
Identestica sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-207), przy ul. Golejowskiej 29B, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem office@identestica.com

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkoleń lub przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).  

Państwa dane będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz naszą polityką prywatności. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do momentu odwołania zgody. 
 
Odbiorcą danych, poza IDENTESTICA, są podmioty współpracujące, między innymi handlowo i usługowo, firmy leasingowe, partnerzy handlowi oraz firmy, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT.  

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz UE.
Powyższy cel należy realizować zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP. W sposób szczególny uwzględniając:
 • zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie, stosownie ograniczone, do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniego upoważnienia, adekwatnego do zakresu obowiązków służbowych, tylko i wyłącznie   w przewidzianym zakresie.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w miejscach  i systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.
 • osoby upoważnione do przetwarzania w sposób szczególny będą chronić przetwarzane dane przed zniszczeniem, utraceniem oraz dostępem osób nieupoważnionych zwracając nade wszystko uwagę na dane szczególnie wrażliwe (dane medyczne).
 • osoby przetwarzające dane osobowe przyjmują do wiadomości fakt, iż zachowanie tajemnicy i poufności obowiązuje także po wygaśnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz stosunku pracy z Identestica sp. z o.o.
 • osoby przetwarzające dane będą natychmiast informować Administratora Danych Osobowych o jakichkolwiek incydentach lub naruszeniach Polityki Ochrony Danych. Administrator Danych Osobowych jest osobą odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie, monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO.

Informacja dla osób korespondujących z centrum frezowania Identestica Sp. z o.o. o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Identestica sp. z o.o., ul. Golejowska 29B 44-207 Rybnik | tel: +48 32 425 10 63 email: office@identestica.com

 • Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji  oraz w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej lub rejestrów udostępniania dokumentacji.

 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia dalszej korespondencji.

 • Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 • Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 • LUXMED nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 • Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane. W przypadku korespondencji, która nie podlega rejestracji we właściwych rejestrach dane będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.

 • Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

 • Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja nt. monitoringu wizyjnego w Identestica Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest:
Identestica sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku 44-207 ul Golejowska 29 B NIP 6423209845.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, oraz dobre imię administratora danych osobowych.

3. Monitoring obejmuje: wejście główne, ciągi komunikacyjne, parking przy budynku.

4. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez administratora przez maksymalny okres 30 dni.

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu dodanych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

bottom of page